FUNDACJA RODZINNA

Fundacja rodzina (FR) – Księgowość i jej założenie 


Kontakt w sprawie konsultacji podatkowej, pytań związanych z założeniem fundacji rodzinnej

 

Kinga.rembiałkowska@partnerzy.net

 

+48 600074064

www.partnerzy.net


Kontakt w sprawie założenia fundacji rodzinnej

agnieszka.mitrega@gwlaw.pl (koniecznie proszę powołać się na Kinga Rembiałkowska-Doumbouya)

+48 609 595 335

www.gwlaw.pl
 
Koszt usługi księgowej Fundacji Rodzinnej od 1000zł netto/mc w pakiecie do 20 dok/mc
– w cenie system do fakturowania i generowania płatności SaldeoSmart, reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i 2h doradztwa podatkowego 
– jeśli ilość dokumentów czy przeksięgowań ręcznych przekracza 20 szt to cena od dokumentu ponad limit wynosi 15zł netto/szt lub należy wybrać większy pakiet miesięczny do obsługi.
 
Dokumenty na starcie:
  • NOTARIALNY AKT ZAŁOŻYCIELSKI FR
  • STATUT FR W FORMIE AKTU
  • SPIS MIENIA FR – ZAŁĄCZNIKI DO AKTU
  • POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O REJESTRACJĘ FR DO SĄDU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Dalej wymagane:
– NIP-2 – weryfikacja czy nie złożyła tego Kancelaria Notarialna/Prawna – NADANIE NIP
– RG-OP – weryfikacja czy nie złożyła tego Kancelaria Notarialna/Prawna – NADANIE REGON

 Dodatkowo potrzebne: 
– darowizny na rzecz FR
– tytuł prawny do adresu siedziby FR
– umowa na rachunek bankowy FR

Po Naszej stronie:

– umowa o świadczenie usług
– PPO
– UPL-1
– NIP-2 – zgłoszenie lub aktualizacja (zależy od wcześniejszej weryfikacji)
– RG-OP – zgłoszenie lub aktualizacja (zależy od wcześniejszej weryfikacji)
– VAT-R – jeśli jest potrzeba lub wymóg

Fundacja rodzinna w Polsce
od 22 maja 2023 roku
Cele jakie ma spełniać fundacja rodzinna
zapewnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa przez pokolenia;
zapewnienie wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym;
zabezpieczenie majątku rodzinnego przed rozdrobnieniem poprzez jego skonsolidowanie w ramach
jednego podmiotu;
ochrona majątku rodzinnego oraz efektywne zarządzenie tym majątkiem, a także realizacja strategii
dalszego jego rozwoju;
zabezpieczenie interesów beneficjentów, w tym także w ramach przyszłych pokoleń rodziny.
Działalność gospodarcza fundacji rodzinnej
Fundacja rodzinna będzie mogła
korzystać ze zwolnienia podmiotowego
z CIT
tylko w zakresie rodzajów
działalności gospodarczej
wskazany
ch
w ustawie
(por. Podatki poniżej)
:
zbywanie mienia, o ile mienie to nie zostanie nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
najem, dzierżawa lub udostępnianie mienia do korzystania na innej podstawie;
przystępowanie i uczestnictwo w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach
oraz podmiotach o podobnym charakterze mających swoj
ą
siedzib
ę
w kraju lub zagranic
ą
;
nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym
charakterze;
udzielanie pożyczek podmiotom wskazanym w ustawie;
obrót zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania
płatności związanych z działalności
ą
fundacji rodzinnej,
produkcja przetworzonych w sposób inny ni
ż
przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z
wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach
prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem
akcyzowym, o ile iloś
ć
produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy,
hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;
gospodarki leśnej.
Powstanie fundacji rodzinnej
Do powstania fundacji rodzinnej wymagane będzie:
złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie
(forma aktu notarialnego);
ustalenie statutu;
sporządzenie spisu majątku;
ustanowienie organów fundacji rodzinnej;
wniesienie funduszu założycielskiego (min. 100 000 zł) przed wpisaniem do rejestru fundacji
rodzinnych, jeśli fundacja ustanawiana jest w testamencie
wniesienie funduszu