DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE

Zakres usług dotyczących obsługi prawnej i podatkowej:
1) doradztwo prawne i podatkowe (zarówno ustne, mailowe, telefoniczne, online, jak i w formie pisemnych opinii);
2) przygotowywanie, negocjowanie oraz analizowanie umów handlowych i gospodarczych;
3) doradztwo transakcyjne – ocena podatkowa skutków transakcji oraz przygotowywanie dokumentów transakcyjnych;
4) due diligence prawne i podatkowe;
5) przygotowywanie dokumentacji cen transferowych (z wyłączeniem przygotowywania benchmarków);
6) pomoc w zagadnieniach prawnych i podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, tym również porady mające na celu usprawnienie działalności przedsiębiorstwa;
7) prawo korporacyjne, w tym reorganizacje, tworzenie nowych podmiotów;
8) tworzenie osób prawnych – fundacji, stowarzyszeń, fundacji rodzinnych i innych podmiotów;
9) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z przepisami (compliance);
10) wdrażanie oraz przygotowywanie dokumentacji RODO;
11) doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym przygotowywanie umów i dokumentów wewnątrzzakładowych;
12) udział w negocjacjach, posiedzeniach sądów oraz organów administracji publicznej;
13) dochodzenie należności na etapie przedsądowym, sądowym, zabezpieczających, egzekucyjnym i upadłościowym;
14) prowadzenie postępowań sądowych oraz postepowań podatkowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych;
15) prowadzenie szkoleń z wybranego zagadnienia prawnego lub podatkowego.

Przykładowe stawki:|
a) prawo podatkowe: 
⎯ przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji – od 2500 zł netto;
⎯ analizy/opinie podatkowe – według stawki godzinowej 360 zł netto/h;
⎯ dokumentacja cen transferowych (lokalna) – od 5500 zł netto;
⎯ przygotowywanie regulaminów wewnętrznych – WHT, MDR – od 2500 zł netto;
⎯ wnioski o stosowanie preferencji w zakresie WHT – od 3000 zł netto;
⎯ analizy MDR – od 2000 zł netto + VAT;
⎯ wdrażanie ulgi B+R wstecz (postępowanie o stwierdzenie nadpłaty) oraz na przyszłość – od 4000 zł + success fee;
 wdrażanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu dla pracowników w organizacji – od 6000 zł netto;
⎯ wdrażanie IP Box wstecz (postępowanie o stwierdzenie nadpłaty) oraz na przyszłość – od 2500 zł + success fee;
⎯ wdrażanie form wynagradzania wspólników/członków zarządu – od 2500 zł netto;|

b) due diligence prawne przedsiębiorstwa – od 6000 zł netto, w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa i zakresu badania (możliwość badania podatkowego i prawnego w pakiecie);

c) tworzenie umów gospodarczych, inwestycyjnych i innych – według stawki godzinowej – 360 zł netto/h
przykładowo:
⎯ stworzenie wzoru umowy o roboty budowlane – od 2500 zł netto
⎯ przygotowanie ogólnych warunków sprzedaży – od 2500 zł netto;
⎯ rozbudowana umowa inwestycyjna pomiędzy podmiotami gospodarczymi – od. 3500 zł netto;

d) wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie – przykładowy komplet dokumentów: klauzule 
informacyjne, regulamin wewnętrzny, upoważnienia do przetwarzania danych, rejestr przetwarzania danych, wzór umowy powierzenia – od 4500 zł netto;

e) tworzenie podmiotów gospodarczych:
⎯ spółki osobowe – od 2000 zł netto;
⎯ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – od 3000 zł netto;
⎯ spółki akcyjne – od 6000 zł netto;
⎯ fundacje – od 3000 zł netto;
⎯ fundacje rodzinne – od 20000 zł netto;

f) bieżąca obsługa prawno-podatkowa – stawki od 360 zł netto za godzinę, w zależności od 
dobranego pakietu abonamentowego;

g) reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi – od 4000 zł netto oraz ewentualne success fee;

Zastrzeżenia:
⎯ Powyższe przykładowe usługi z proponowanymi stawkami nie stanowią kompletnych usług świadczonych przez Kancelarię i są przedstawione jedynie w celach poglądowych – niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego
⎯ Ceny mogą różnić się w zależności potrzeb klienta oraz zakresu realizowanej usługi, w tym stopnia skomplikowania;
⎯ wszelkiego rodzaju należności publicznoprawne oraz opłaty za podejmowanie przez sądy powszechne, administracyjne, organy administracji publicznej oraz inne instytucje państwowe, czynności (opłaty sądowe, należności publicznoprawne itp.) obciążają klientów.

W razie pytań lub wątpliwości co do zakresu usług, lub modelu wynagrodzenia, a także chęci skorzystania z wariantu rozliczeń niezaprezentowanego powyżej, proszę o kontakt

pod numerem telefonu: +48 600 074 064, +48 690 327 393, +48 789 813 283
lub mailem: biuro@partnerzy.net
fb: kancelariarembialkowski