Usługi księgowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Rembiałkowski Sp. Z o.o. zapewni Państwu kompleksowe usługi księgowe, poparte wiedzą i doświadczeniem całego zespołu zawodowców i przy nadzorze doradcy podatkowego. Stale powiększające się grono zadowolonych klientów za najistotniejszą cechę współpracy uważa rzetelność, terminowość oraz stały kontakt z oddelegowanymi do obsługi księgowymi.
Księgowość Podmiotów Gospodarczych
– Pełna księgowość wraz z bilansem i rachunkiem wyników;
– Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów;
– Ryczałt;
– Karta Podatkowa;
– Środki trwałe;
– Kadry, rozliczenia (ZUS, US);
Oraz dodatkowo:
– Analizy finansowe
• Sprawozdania finansowe
– Sprawozdania urzędowe do GUS, NBP i innych instytucji (na wniosek klienta);
– Rozliczenia podatkowe – sporządzanie wymaganych deklaracji do urzędów skarbowych w zakresie podatku VAT i CIT;
– Rozliczenia roczne – kompleksowe sporządzanie deklaracji rocznej PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami;
– Pełne sprawozdanie finansowe (Informacje wstępne, Rachunek zysków i strat, Bilans wraz z informacją dodatkową do bilansu wraz ze wzorem uchwał do zatwierdzenia przez zarząd spółki).
Oraz dodatkowo:
– Kompleksowy monitoring zdarzeń powodujących sprawozdawczość do Narodowego Banku Polskiego, tj. pożyczki, należności, zobowiązania, kompensaty z nierezydentami, rachunki poza krajem, udział kapitału zagranicznego itd.
• Rejestracja podmiotów
Kancelaria oferuje pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy organizacyjnej prowadzonej działalności gospodarczej. Klient uzyskuje pełną informację z uzasadnieniem, mocnymi i słabymi stronami każdej z form. Podczas spotkania omówione zostaną następujące rozwiązania:
– osoba fizyczna – przedsiębiorca (w tym samo zatrudnienie),
– spółka cywilna,
– spółka jawna,
– spółka partnerska,
– spółka komandytowa,
– spółka komandytowo – akcyjna,
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółka akcyjna.
• Zakładowy Plan Kont i Polityka Rachunkowości
Kancelaria zajmuje się kompleksowym opracowaniem Zakładowego Planu Kont oraz Polityki Rachunkowości w Państwa firmie. Jest to usługa dodatkowa i jednorazowa dla zainteresowanych podmiotów.
– Zakładowy Plan Kont to wykaz nazw i symboli numerycznych kont służących w jednostce gospodarczej do ewidencji ogółu posiadanych zasobów gospodarczych (aktywów) i źródeł ich finansowania (pasywów), wszelkich następujących w nich zmian oraz wyników prowadzonej działalności.
– Polityka rachunkowości to wybrane i stosowane przez jednostkę, odpowiednie do profilu jej działalności rozwiązania, dopuszczone przepisami prawa i zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Ustala się ją na podstawie zasad określonych w ustawie o rachunkowości, szczególnie tam gdzie prawo daje jednostce możliwość wyboru przyjętych zasad.